• Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSpace xây dựng bộ sưu tập...

  Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSpace xây dựng bộ sưu tập tài liệu số mở ở trường Đại học Quảng Bình

  Bài viết đề cập đến việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSpace để xây dựng bộ sưu tập số mở ở Trường Đại học Quảng Bình phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng.

  pdf 10 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 2 | Download 2

 • Phát triển thư viện điện tử số trong thời đại công nghệ...

  Phát triển thư viện điện tử số trong thời đại công nghệ 4.0 tại trường Đại học Mở Hà Nội

  Thư viện điện tử số (TVS) chính là một trong những ứng dụng Internet hữu hiệu nhất, khoa học nhất để số hóa tri thức, nơi sưu tập, tổ chức, sắp xếp, lưu trữ, tìm kiếm và truy cập tới các nguồn tri thức nhân loại. Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong quá trình phát triển thư viện hiện đại đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf 9 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Tin học hóa quản trị tri thức tại thư viện trường Đại học...

  Tin học hóa quản trị tri thức tại thư viện trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

  Quản trị tri thức số có vai trò quan trọng trong sự phát triển thư viện hiện đại. Bài viết tập trung phân tích ứng dụng tin học hóa để quản trị tri thức số tại Thư viện Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với những thuận lợi và khó khăn trong việc quản trị tri thức số, từ đó tìm ra giải pháp để triển khai hiệu quả hơn.

  pdf 8 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Nghiên cứu lý luận về marketing trực tuyến trong hoạt...

  Nghiên cứu lý luận về marketing trực tuyến trong hoạt động thông tin thư viện

  Bài viết đề cập đến những vấn đề cơ bản của lý luận về marketing trực tuyến trong hoạt động thông tin-thư viện. Trong đó, đi sâu phân tích nội hàm khái niệm, có xem xét tới sự khác biệt giữa marketing trực tuyến với marketing truyền thống, tìm ra những đặc trưng cơ bản của marketing trực tuyến.

  pdf 7 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Thư viện số và vấn đề xây dựng thư viện số ở Việt Nam

  Thư viện số và vấn đề xây dựng thư viện số ở Việt Nam

  Ngành TT-TV Việt Nam phát triển chậm so với cộng đồng thế giới. Trong khi cả thế giới đã hoàn thiện và phát triển thư viện số thì nhiều thư viện Việt Nam chưa ứng dụng máy tính và đại bộ phận bắt đầu xây dựng thư viện điện tử.

  pdf 9 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của thư viện...

  Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của thư viện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của thư viện Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

  pdf 14 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch...

  Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của thư viện trường Đại học Đồng Tháp

  Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ của thư viện Trường Đại học Đồng Tháp. Bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, nghiên cứu đã chỉ ra được 4 nhân tố dùng để đo lường mức độ hài lòng của sinh viên như: Cơ sở vật chất, năng lực của đội ngũ nhân viên, sự đáp ứng và sự tin cậy của thư viện đối với sinh viên.

  pdf 12 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Nâng cao chất lượng công tác tổ chức sự kiện trong hoạt...

  Nâng cao chất lượng công tác tổ chức sự kiện trong hoạt động Thông Tin - Thư Viện

  Bài viết trình bày các loại hình tổ chức sự kiện trong hoạt động Thông tin - Thư viện; một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức sự kiện trong hoạt động Thông tin - Thư viện. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf 9 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Nghiên cứu nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên ở địa...

  Nghiên cứu nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Mục tiêu của báo cáo là nắm được tình hình tiếp cận với kỹ năng mềm hiện nay của sinh viên và nhu cầu của sinh viên muốn được học kỹ năng mềm, tìm hiểu về sự hiểu biết của các bạn sinh viên về kỹ năng mềm cũng như mức độ quan trọng của kỹ năng mềm trong nhận thức của sinh viên, tổng hợp ý kiến của các bạn sinh viên để tìm được hướng giải quyết đúng theo mong mỏi và nhu cầu của các bạn sinh viên, kiến nghị với các trường đại học và các cấp đoàn...

  pdf 33 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Báo cáo chi tiết liên quan đến vụ chiếm thành Hà Nội lần...

  Báo cáo chi tiết liên quan đến vụ chiếm thành Hà Nội lần thứ hai 1882 của Henri Rivière - Một tài liệu có giá trị đặc biệt đối với nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời cận đại

  Bài viết trình bày báo cáo chi tiết liên quan đến vụ chiếm thành Hà Nội lần thứ hai 1882 của Henri Rivière - Một tài liệu có giá trị đặc biệt đối với nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời cận đại.

  pdf 9 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Về chức năng xã hội của nhà nước cổ truyền trong lịch sử...

  Về chức năng xã hội của nhà nước cổ truyền trong lịch sử Việt Nam

  Bài viết trình bày nhà nước đóng vai trò vô cùng quan trọng, thực hiện chức năng xã hội, chức năng giai cấp vì lợi ích chung của cộng đồng quốc gia, cộng đồng dân tộc trong cuộc đấu tranh sinh tồn chống giặc ngoại xâm và chống thiên tai.

  pdf 11 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Hoạt động tự học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học...

  Hoạt động tự học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội trong đào tạo theo học chế tín chỉ

  Bài viết này tập trung vào làm rõ thực trạng tự học tiếng Anh của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở các phương diện: hình thức, thời gian, địa điểm, phương tiện trang thiết bị hỗ trợ và xác định những nguyên nhân ảnh hưởng tới việc tự học tiếng Anh cũng như vai trò của giáo viên trong việc hỗ trợ sinh viên tự học ngoại ngữ.

  pdf 8 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0


Hướng dẫn khai thác thư viện số