• Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg 2013

  Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg 2013

  Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về ban hành chính sách phổ biến thống kế nhà nước.

  pdf 17 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Thông tư số 78/2013/TT-BTC 2013

  Thông tư số 78/2013/TT-BTC 2013

  Thông tư số 78/2013/TT-BTC về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán.

  pdf 8 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Thông tư số 99/2018/TT-BTC

  Thông tư số 99/2018/TT-BTC

  Thông tư số 99/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên, căn cứ vào Luật Kế toán ngày 201 tháng 11 năm 2015.

  doc 9 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Thông tư số 91/2017/TT-BTC

  Thông tư số 91/2017/TT-BTC

  Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

  pdf 32 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Thông tư số 76/2019/TT-BTC

  Thông tư số 76/2019/TT-BTC

  Thông tư này quy định về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ kế toán dùng để hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý, gồm: tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông,...

  doc 19 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Thông tư số 296/2016/TT-BTC

  Thông tư số 296/2016/TT-BTC

  Thông tư này quy định về việc cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Đối tượng áp dụng: Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại Việt Nam (sau đây gọi là người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán). Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam (sau đây...

  doc 24 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Quyết định 345/2020/QĐ-BTC

  Quyết định 345/2020/QĐ-BTC

  Quyết định 345/2020/QĐ-BTC Phê duyệt “Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  doc 10 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của người...

  Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của người nộp thuế thu nhập cá nhân: Nghiên cứu trường hợp Chi cục Thuế Quận 11, TP.HCM

  Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của người nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Chi cục Thuế Quận 11, TP Hồ Chí Minh. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ hơn 200 người nộp thuế TNCN tại Chi cục Thuế Quận 11, TP Hồ Chí Minh, các phương pháp kiểm định Cronbach s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hổi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này.

  pdf 13 trang Ngày:14/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3, 4 - Biên soạn: Nguyễn...

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3, 4 - Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến

  Sau khi học xong Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3, 4 - Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến người học có thể nắm được các chi phí được coi là hợp lý và không hợp lý, kê khai nộp thuế, phương pháp hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận kế toán, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf 83 trang Ngày:15/10/2018 | Lượt xem: 40 | Download 0

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1, 2 - Biên soạn: Nguyễn...

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1, 2 - Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1, 2 - Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến giúp người học hiểu được thuế giá trị gia tăng, nắm được kê khai nộp thuế, nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT, phương pháp hạch toán thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu, quy trình kê khai nộp thuế XNK, phương pháp kế toán ủy thác xuất nhập khẩu.

  pdf 86 trang Ngày:15/10/2018 | Lượt xem: 41 | Download 0

 • Bài tập thuế

  Bài tập thuế

  Bài tập thuế dưới đây với cac bài tập về xác định thuế xuất khẩu và kèm theo lời giải. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian giải các bài tập này.

  pdf 24 trang Ngày:15/10/2018 | Lượt xem: 40 | Download 0

 • Thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trong...

  Thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp - ĐH Công nghiệp Hà Nội

  Mời các bạn cùng tham khảo Thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp - ĐH Công nghiệp Hà Nội trình bày về bài tập về nghiệp vụ, bảng chứng từ ghi sổ, lập bảng cân đối tài khoản, hướng dẫn lập tổng hợp kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc 118 trang Ngày:15/10/2018 | Lượt xem: 39 | Download 0


Hướng dẫn khai thác thư viện số