• Quy định số: 03/2020-QyĐ/TC-HVNH

  Quy định số: 03/2020-QyĐ/TC-HVNH

  Quy định số:03/2020-QyĐ/TC-HVNH về bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng nhằm đảm bảo bài viết của Tác giả được biên tập, phản biện và xuất bản đúng quy định về bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng.

  pdf 7 trang Ngày:13/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT

  Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT

  Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT thông báo họp các hội đồng đánh giá, xét giải vòng chung khảo và Lễ Tổng kết, trao Giải thưởng Sinh viên NCKH năm 2017. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 11 trang Ngày:13/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động nghiên...

  Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

  Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ/TTg, căn cứ Quyết định số 1296/2010/QĐ-BTC, căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 38 trang Ngày:13/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Quyết định số: 493/QĐ-ĐHHL

  Quyết định số: 493/QĐ-ĐHHL

  Quyết định số: 493/QĐ-ĐHHL V/v công nhận kết quả và triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu các đề tài, tập bài giảng, sáng kiến kinh nghiệm và đĩa DVD đã được nghiệm thu trong năm học 2014 – 2015 đưa vào thực hiện tại Trường Đại học Hạ Long; Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ trường đại học;...

  pdf 10 trang Ngày:13/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Quyết định số 1399/QĐ-ĐHTDM

  Quyết định số 1399/QĐ-ĐHTDM

  Quyết định số: 1399/QĐ-ĐHTDM về việc ban hành Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2015; căn cứ quyết định số 72/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủ Dầu Một;...

  pdf 14 trang Ngày:13/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Quyết định số: 368/QĐ-SGDĐT

  Quyết định số: 368/QĐ-SGDĐT

  Quyết định số: 368/QĐ-SGDĐT về việc công nhận đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ngành giáo dục năm học 2014-2015; căn cứ Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 14/6/2005;...

  pdf 98 trang Ngày:13/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Số:162 /SGDĐT-VP

  Số:162 /SGDĐT-VP

  Tài liệu "Số:162/SGDĐT-VP" hướng dẫn việc đăng ký và chấm sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong ngành. Mời các bạn tham khảo!

  doc 10 trang Ngày:13/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Quyết định số 3209 /QĐ-BGDĐT

  Quyết định số 3209 /QĐ-BGDĐT

  Quyết định số 3209 /QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào kế hoạch khoa học công nghệ thực hiện từ năm 2018.

  pdf 140 trang Ngày:13/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT

  Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT

  Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT thông báo họp các hội đồng đánh giá, xét giải vòng chung khảo và Lễ Tổng kết, trao Giải thưởng Sinh viên NCKH năm 2017. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 11 trang Ngày:13/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Quy định số: 03/2020-QyĐ/TC-HVNH

  Quy định số: 03/2020-QyĐ/TC-HVNH

  Quy định số:03/2020-QyĐ/TC-HVNH về bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng nhằm đảm bảo bài viết của Tác giả được biên tập, phản biện và xuất bản đúng quy định về bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng.

  pdf 7 trang Ngày:13/10/2020 | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Các yêu cầu đối với hoạt động điều tra xã hội học về dự...

  Các yêu cầu đối với hoạt động điều tra xã hội học về dự án luật người tàn tật/khuyết tật

  Mục tiêu Các yêu cầu đối với hoạt động điều tra xã hội học về dự án luật người tàn tật/khuyết tật là trao đổi, nâng cao nhận thức của người tàn tật/khuyết tật và các bên liên quan về chính sách, pháp luật đối với người tàn tật/khuyết tật. Lấy ý kiến của người tàn tật/khuyết tật và các bên liên quan về các vấn đề liên quan đến dự án Luật người tàn tật/khuyết tật. Thu thập các kiến nghị, đề xuất của người tàn tật/khuyết tật và các bên liên quan...

  doc 3 trang Ngày:23/10/2018 | Lượt xem: 36 | Download 2

 • Xác định nội dung khảo sát đánh giá

  Xác định nội dung khảo sát đánh giá

  Mẫu Xác định nội dung khảo sát đánh giá với các nội dung: Mục tiêu chính sách và chất lượng, điều kiện đàm bào chất lượng, công tác quản lý chất lượng đào tạo. Mời các bạn tham khảo.

  doc 6 trang Ngày:23/10/2018 | Lượt xem: 36 | Download 0


Hướng dẫn khai thác thư viện số